Estudi realitzat a Alemanya per valorar el grau de coneixement de la malaltia periodontal i els hàbits de salut periodontal.

Es va estudiar mitjançant la realització de 1.001 enquestes telefòniques a ciutadans alemanys majors de 14 anys, el seu grau de coneixement de malalties de geniva i la seva conducta de salut periodontal. Se’ls va fer preguntes per establir el seu grau de coneixement del tema i la seva percepció personal sobre el grau de salut gingival. Es va procurar que el grup de persones entrevistades fora significatiu de la població alemanya i que estiguessin igualment representats homes i dones, gent jove i gran, diferents nivells socioeconòmics i amb una bona distribució geogràfica. Es va observar un gran desconeixement del tema en una gran part de la mostra, tant pel que fa a què significa tenir malaltia periodontal com quines causes té, quins són els factors de risc i quines mesures la poden prevenir. Les deficiències de coneixement són més grans en persones de baixa educació i per altra banda gent molt jove o molt gran. Les persones que més al corrent estaven sobre les mesures de prevenció de la malaltia eren les que mostraven un millor estat de salut periodontal. No obstant això, un 90% de la mostra consideraven indispensable raspallar diàriament i utilitzar dentifrici. 40% fan servir diàriament sistemes de neteja interdental.

Font: Renate Deizer – Univ. de Huyesen y Univ. de Dresden (Alemania) – J.Clin.Periodontology 2009

Implant immediat post extracció. Una alternativa de tractament en el sector anterior.

La col·locació d’implants immediats post extracció és un procediment que permet reduir el temps d’espera des que s’extreu la dent fins que es col•loca la pròtesi definitiva. El percentatge d’èxit d’aquest tractament en aquest sector és del 95%. Les limitacions més freqüents per a aquesta tècnica serien la presència d’un focus infecciós voltant o prop de la dent a extreure i la presència d’una reabsorció òssia tal que impedeixi posar l´implant amb estabilitat primària. De vegades, la col•locació d’aquest implant pot anar seguida de la fabricació d’una corona immediata tot i que això requereix una bona planificació i anàlisi de la situació per evitar fracassos. És per tant de vital importància la correcta selecció del pacient i de les circumstàncies que acompanyen el tractament abans d’aconsellar aquest tractament.

Font: D. Marià Santamaría y Dña. Ana Echeverría – Revista “Periodoncia y

 

Extraiem dents per a col•locar implants?

L’alta predictibilitat del tractament amb implants ha fet que siguin una eina àmpliament utilitzada avui en dia. El dilema sorgeix quan ens enfrontem a dents amb mal pronòstic i hem de decidir si les extraiem i posem un implant o intentem salvar-les. Els estudis de manteniment periodontal de dents adequadament tractades i d’implants, estableixen una supervivència a mig termini similar, però hi ha altres factors a considerar: 1.- com està l’os al voltant d’una dent malalta? ¿Mantenir la dent deteriora l’os i dificulta la posterior col•locació d’un implant? 2.- És controlable el problema periodontal? 3.- Hem d’analitzar factors que afecten negativament com són el tabac i la diabetis. Conclusió: -La odontologia heroica és cosa del passat. El gran èxit dels implants ha modificat la nostra manera de tractar pacients. -La salut periodontal ha de ser la norma abans de considerar qualsevol tractament. -La supervivència de les dents amb lesió periodontal però adequadament tractades és alta. Els implants tenen una supervivència similar a això. -Els implants han de substituir les dents quan no valgui la pena conservar-les i els motius es comentaran de manera individualitzada amb el pacient.

Font: D. Luis Antonio Aguirre – Revista “Periodoncia y Osteointegración”, 2009